Algemene Voorwaarden

1.Algemeen 1.1. Culinaire Slagerij wapenaar biedt diensten aan Consument het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland. 1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VOF Slagerij A Wapenaar: Vennotschap onder firma 1.3 Culinaire Slagerij Wapenaar  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 1.4 Culinaire Slagerij is de eigenaar van de sites:010BBQ.nl, 010gourmet.nl, 010buffet.nl, 010partyservice.nl, kalkoenmetkerst.nl en kerstmenubestellen.nl 2.Aanbod en Overeenkomst 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Consument tot het doen van een aanbod. Culinaire Slagerij wapenaar is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële Consument, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 2.2 Een aanbod van de potentiële Consument als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Consument heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Culinaire Slagerij wapenaar verzonden. Deze gegevens zijn door Culinaire Slagerij wapenaar ontvangen; of Culinaire Slagerij wapenaar heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële Consument, welke offerte door de potentiële Consument schriftelijk akkoord is bevonden. 2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Culinaire Slagerij wapenaar herroepen worden in geval de Consument niet aan de door Culinaire Slagerij wapenaar gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Consument in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan. 2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Culinaire Slagerij wapenaar worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan Culinaire Slagerij wapenaar kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 3.Prijzen 3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Consument is de prijs verschuldigd die Culinaire Slagerij wapenaar in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Culinaire Slagerij wapenaar geen producten zal leveren. 3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Culinaire Slagerij wapenaar  worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 4.Betaling Bij bestellingen via de Website kan de Consument betalen middels vooruitbetaling, via een orderbevestiging. Hier gelden de regels volgens Art.7:23 BW: de verhouding tussen koper en verkoper. 5.Levering en Leveringstijd 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Consument door of namens Culinaire Slagerij wapenaar afgeleverd of op de door Consument opgeven bezorgdatum. De door Culinaire Slagerij wapenaar aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 5.3 De Consument is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek. 5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de Consument noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Consument of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Culinaire Slagerij wapenaar vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. 5.5 Terstond na ontvangst dient de Consument de producten te controleren. Indien de Consument producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Consument dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Consument contact opnemen met Culinaire Slagerij wapenaar (info@slagerijwapenaar.nl) Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Culinaire Slagerij wapenaar (De Loper 73  3137DD Vlaardingen). 6.Overmacht 6.1 In geval van overmacht is Culinaire Slagerij wapenaar niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen Culinaire Slagerij wapenaar is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, het in gebreken blijven van de bezorgdienst of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 7.Persoonsgegevens Culinaire Slagerij wapenaar zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) Consumenten ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Culinaire Slagerij wapenaar intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Culinaire Slagerij wapenaar neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
  1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. Culinaire Slagerij wapenaar is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Consument of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden. 8.2. De Consument vrijwaart Culinaire Slagerij wapenaar voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.
  1. Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die Culinaire Slagerij wapenaar besteedt aan het uitvoeren van het concept kan het voorkomen dat de Consument niet tevreden is. Een eventuele klacht kan de Consument schriftelijk kenbaar maken aan: Culinaire Slagerij wapenaar De Loper 73 3137DD Vlaardingen.
  1. Overige bepalingen
10.1. Ten laste van de Consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Culinaire Slagerij wapenaar, als gevolg van de niet nakoming door de Consument van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Culinaire Slagerij wapenaar bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen. 10.2 De overeenkomsten aangegaan door Culinaire Slagerij wapenaar worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 10.3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.

Verzendvoorwaarden via Post NL

  • Bezorging van uw gerechten vindt plaats in een speciale koelbox , waarin uw uw gerecht minimaal 48 uur op temperatuur blijft.
  • De koelbox mag u na verzending houden.
  • Uw bestelling wordt verstuurd met PostNL
  • PostNL bezorgt tussen 09.00 en 22.00 uur.
  • Nadat u uw orderbevestiging heeft betaald, krijgt u van een bevestiging per e-mail, dat PostNL de bestelling op het door u gekozen afleveradres komt afleveren.
  • Indien u niet thuis bent, zal de bezorger van PostNL een poging doen uw bestelling bij de buren af te leveren en vervolgens een kaartje in uw brievenbus achterlaten met daarop de gegevens waar uw bestelling zich bevindt.
  • Pakketten kunnen ook op ieder gewenst adres worden geleverd, dus ook bijvoorbeeld op uw werk

Belangrijk bij aflevering!

Helaas is het niet mogelijk om op een vast tijdstip af te leveren, daarom is het belangrijk dat u thuis bent. Als u onverhoopt toch niet thuis kunt zijn dan kan het een alternatief zijn om uw box(en) te laten afleveren op een ander adres dan uw huisadres. Dan vult u het andere afleveradres in. Dit kunt u aangeven bij de bestelling. V.O.F Slagerij Wapenaar te Vlaardingen is niet aansprakelijk voor het vergoeden van de verzonden producten als PostNl vertraging heeft en niet kan leveren op de afgesproken afleverdatum.